1.    VAN WIE IS DEZE VERKLARING
Jjesz Boekhouding, Veldstraat 31, 5104 EL Dongen
Tel. 0649986346, Contactpersoon: Sandra Bakx
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jjesz Boekhouding. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het begin van ons privacybeleid.

2.    PRIVACY
a.   Jjesz Boekhouding geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie uzelf aan ons verstrekt hebt.
b.   Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
c.   Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
d.   In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Jjesz Boekhouding in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3.    PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN
De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:
–    Voor- en achternaam
–    Geslacht
–    Burgerservicenummer
–    Adresgegevens
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
–    Bedrijfsgegevens
–     Internetbrowser en apparaattype

4.    BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jjesz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5.    WAAROM EN HOE LANG
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a.   U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
b.   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Jjesz Boekhouding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Jjesz Boekhouding neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jjesz Boekhouding) tussen zit.

6.    DELEN VAN GEGEVENS
Jjesz Boekhouding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Jjesz Boekhouding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7.    IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
a.   Cookies
Jjesz Boekhouding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
b.   Wat als u niet van cookies houdt
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.    GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jjesz Boekhouding heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google -diensten.

Jjesz Boekhouding heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

9.    INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN
a.   Inzage recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
b.   Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
d.   Verwijderrecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn verwijderd.

10. KLACHTEN
Jjesz Boekhouding. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. GEGEVENSBEVEILIGING
Jjesz Boekhouding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jjesz Boekhouding via info@jjesz.nl.

© 2020