BALANS

Activa

Immateriële vaste activa
Goodwill
Overige Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
(Bedrijfs)gebouwen en terreinen
Machines en installaties
Overige materiële vaste activa (inventaris, auto’s en overig)

Voorraden
Voorraden
Onderhanden werk

Vorderingen
Vordering omzetbelasting
Vordering op handelsdebiteuren
Overige vorderingen

Effecten
Effecten

Liquide middelen
Liquide middelen

Passiva

Ondernemingsvermogen
Eigen Vermogen
Egalisatiereserve
Herinvesteringsreserve
Oudedagsreserve
 
Terugkeerreserve
Terugkeerreserve
 
Voorziening
Garantievoorziening
Overige voorzieningen
 
Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
 
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schuld loonheffingen
Schuld omzetbelasting
Overige kortlopende schulden