100
200
210
300
310
400
410
500
510
520
620
630
650
700
800
1000
1100
1170
1180
1190
1200
1210
1250
1300
1305
1310
1500
1510
1515
1530
1535
1573
1574
1575
1579
1580
1581
1582
1583
1590
1600
1605
1610
1700
1710
1720
1730
1799
2000
2005
2010
2011
2012
2100
2200
2300
2400
2500
2600
3000
4000
4002
4003
4004
4015
4016
4032
4033
4034
4035
4060
4220
4230
4240
4250
4400
4402
4405
4410
4415
4420
4430
4440
4442
4447
4450
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4615
4620
4630
4640
4650
4660
4700
4705
4710
4720
4730
4740
4741
4750
4755
4756
4760
4770
4795
4800
4810
4840
4841
4850
4851
4852
4860
4870
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4956
7000
7005
7006
7007
7010
7011
7012
7015
7016
7017
7050
7060
7080
8000
8010
8015
8015
8030
8040
8100
8120
8130
8140
8150
8160
8170
8180
8700
9000
9998

Kapitaal
Aanschafwaarde machines
Afschrijvingen machines
Aanschafwaarde overige MVA
Afschrijvingen overige MVA                  
Aanschafwaarde auto
Afschrijving auto
Gebouwen                                
Afschrijvingen gebouwen                   
Terreinen-Grond                         
Privé opname
Privé storting
Inkomstenbelasting
Overige schulden (langlopend)
Garantievoorziening                     
Kas
ING                                     
Rabobank                                
Abn-Amro                                
SnS
KNAB
Paypal
Zakelijke spaarrekening
Debiteuren
Oninbare debiteuren
Debiteuren oude jaren
Btw af te dragen hoog (verkopen)
Btw af te dragen laag (verkopen)
Btw af te dragen overig (verkopen)
Btw afdrachten/terug ontv. lopend jaar
Btw vorige boekjaren
Btw af te dragen verlegd (verkopen)
Btw te vorderen verlegd (verkopen)
Btw-privé af te dragen
Btw te vorderen laag (inkopen)
Btw te vorderen hoog (inkopen)
Btw te vorderen overig (inkopen)
Btw af te dragen verlegd (inkopen)
Btw te vorderen verlegd (inkopen)
Te betalen EU VAT
Crediteuren
Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b)
Crediteuren oude jaren
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitontvangen bedragen               
Nog te ontvangen bedragen               
Nog te betalen bedragen                 
Onbekende betalingen
Netto Lonen
Te betalen loonheffing
Tussenrekening balans
Tussenrekening memoriaal
Tussenrekeningen betalingen
Waarborgsom
Kruisposten (overig)           
Creditcardbetalingen
Kadobonnen
Kruisposten (gelden onderweg)
Pinbetalingen
Voorraad
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overwerk
Vakantiegeld
Loonkostensubsidie
Cursuskosten personeel
Arbodienst
Verzuimverzekering
Overige personeelskosten
Uitzendkrachten
Afschrijvingskosten machines
Afschrijvingkosten overige MVA             
Afschrijvingskosten auto
Afschrijvingskosten gebouwen            
Reklame/Advertentiekosten                 
Verpakkingsmaterialen
Giften/donaties/sponsering
Relatiegeschenken                       
Lunches – Diners                        
Online reclame
Representatiekosten                 
Reis- en verblijfskosten
Beurskosten
Etalagekosten
Overige verkoopkosten
Autokosten
Brandstoffen                            
Auto verzekeringen                      
Wegenbelasting                          
Onderhoud auto                          
Overige Autokosten                      
KM-Vergoedingen                         
Prive gebruik auto                      
Boetes en bekeuringen
Parkeerkosten auto’s
Huur                                    
Gas, licht en water                     
Servicekosten
Schoonmaakkosten                        
Onroerende zaakbelasting
Onderhoud gebouwen                      
Overige huisvestingskosten              
Kantinekosten                           
Kantoorartikelen
Computerkosten
Drukwerk/papier
Vakliteratuur
Contributies/abonnementen
Telefoonkosten
Website- en internetkosten
Portikosten
Inkoopverzendkosten
Incassokosten
Aanschaffingen < € 450,00
Overige kantoorkosten                   
Onderhoud/Reparatie       
Verzekeringen                           
Juridisch/advieskosten
Accountanskosten/Boekhoudkosten
Salarisadministratie                    
Werkkleding                             
Huur machines                           
Klein gereedschap                       
Cursussen/seminars
Overige algemene kosten
Rente/kosten Bank
Rente leningen
Rente fiscus                            
Rente Debiteuren/Krediteuren            
Kas/bankverschillen
Koersverschillen
Betalingsverschillen
Inkopen Btw Hoog
Inkopen Btw Laag
Inkopen alle btw tarieven
Inkopen vrijgesteld
Inkopen import binnen EU hoog
Inkopen import binnen EU laag
Inkopen import binnen EU overig
Inkopen import buiten EU hoog
Inkopen import buiten EU laag
Inkopen import buiten EU overig
Werken door derden (ZZP-ers)
Kredietbeperking inkopen
Betalingsverschillen
Omzet hoog (diensten)
Omzet laag (diensten)
Omzet verlegd (diensten)
Omzet binnen EU (diensten)
Omzet nultarief (diensten)
Omzet buiten EU (diensten)
Overige opbrengsten
Omzet hoog (handelsgoederen)
Omzet laag (handelsgoederen)
Omzet overig (handelsgoederen)
Omzet nultarief (handelsgoederen)
Omzet verlegd (handelsgoederen)
Omzet buiten EU (handelsgoederen)
Omzet binnen EU (handelsgoederen)
Kredietbeperking verkopen
Buitengewone baten en lasten
Resultaat

Ondernemingsvermogen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen
Langlopende schulden
Voorzieningen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Liquide middelen
Vorderingen
Vorderingen
Vorderingen
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen
Voorraden
Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Afschrijving machines en installaties
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving gebouwen en terreinen
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Verkoopkosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Autokosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Onderhoud overige MVA
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Andere kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Betaalde rente en ander kosten
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Inkoopprijs van de verkopen
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Opbrengsten uit levering en diensten
Overige opbrengsten
Buitengewone baten en lasten

Passiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Activa
Passiva
Activa
Passiva
Passiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Inkoopkosten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Buitengewone baten en lasten

Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V
W&V